Vanlige spørsmål og svar

Det kan være fint om du leser gjennom dette dersom noe er uklart for deg. Finner du ikke svar her, sender du inn en henvendelse til oss.

Det oppfordres til å bruke spørsmålstegnet (?) øverst i toppmenyen om du lurer på noe omkring praktisk bruk av portalen.

Sp.

Når jeg har byttet arbeidssted og rederi, hvordan får jeg da endret dette i min profil?

Sv.

Det er slik at hver enkelt bruker kan endre lag internt i eget rederi, mens administrator må flytte en bruker fra et rederi til et annet. Bruk da kontaktskjemaet til høyre og send inn ditt nye rederi og nye fartøy, så skal vi endre dette.

Sp.
Hvorfor er det slik at båter med bare noen få ansatte ligger så høyt på topplistene?

Sv.
For det første har ikke alle lag lagt inn hvor mange potensielle deltagere det er i laget enda. Dette skjer fortløpende de neste månedene. Poengsummen blir regnet ut fra et gjennomsnitt av hvor mange som er potensielle deltagere på laget. Det blir da slik at laget selv må være ærlig å oppgi antall i besetningen, totalt på begge skift (eller hele avdelingen). Det gjelder selv om kun 1 person trener, og skal fungere slik at en motiverer flere til å bli med, og at alle bidrag er positivt for gjennomsnittet.

Sp.
Trenger vi å registrere både minutt og distanse eller kilo? Er det ikke nok med en av delene?

Sv.
Dere velger selvsagt selv hva dere vil registrere, men for både deres egen del og for laget er det en fordel å registrere begge deler. For det første er det kun minuttregistrering som gir poeng. Vi kommer likevel med jevne mellomrom legge ut og presentere oversikter og rekkefølge i flere disipliner basert på distanse og kilo. Dermed er det selvsagt kjekt å også ha registrering her. Til sist er kanskje det viktigste argumentet, at en selv får en veldig fin totaloversikt over hvor mye en har trent i en periode, både i minutt og i distanse/kilo.

Sp.
Hvordan skal nøyaktig antall i besetningen oppdateres og være korrekt? Dette er vel også avgjørende når det skal regnes ut korrekt med poeng for alle lag?

Sv.
Nå i begynnelsen vil det være sprikende poengsummer, alt etter hvor mange som er registrert på et lag. I en oppdatering som vil komme innen rimelig tid må alle lag legge inn besetningsantallet sitt, altså det potensialet de har til å være med på sjøtrimkonkurransen. Da vil poengsummen regnes som et gjennomsnitt av potensielle deltagere, og de som mobiliserer flest mulig vil dermed få en fordel. På de 15-20 beste lagene vil vi også fortløpende ta kontakt med personalkontorene i rederiet for å få bekreftet antall deltagere på laget for å være på den sikre siden:-)

Sp.
Er det mulig å ha flere lag på en båt?

Sv.
Ja, men vi ønsker ikke mange lag bare for å ha mange lag. Det en har mulighet til er å lage et lag 1 og et lag 2 slik at en eventuelt også kan ha en intern konkurranse på fartøyet.

Sp.
Det ser ut som om mitt rederi ligger inne med forskjellige selskaper. Kan dette endres?

Sv.
Ja det kan endres, men vi må se på hva som er hensiktsmessig. Grunnen til at flere selskaper står registrert er at et rederi kan ha flere selskaper som eier båter eller har ansvar for personell eller landaktiviteter osv. Jeg er åpen for innspill til hvordan dette best løses. Kanskje det beste er å legge alt under "moderredeiriet", som muligens er det navnet som de fleste føler de hører under og vil være på lag med.

Sp.
Jeg føler det mangler mange øvelser å velge mellom blant aktivitetene.Kan dette endres?

Sv.
Ja, vi kan legge til aktiviteter. I begynnelsen har vi holdt litt igjenda det ikke er enkelt å fjerne aktiviteter etter registreringen er påbegynt. Omdet er innspill til aktiviteter som dere mener er aktuelle og som egner seg ioversikten, må dere gjerne sende oss en e-post med innspill.

Sp.
Skal vi nå legge inn alle resultatene våre fra året 2013 på "min side"?

Sv.
Ja, en sender ikke lenger inn manuelle kort til idrettstjenesten i Sjøfartsdirektoratet, men registrerer alt på denne siden. Når det gjelder resultatene for 2013 velger du selv om du vil gå inn på hver enkelt dato for å legge inn nøyaktig dagbok, eller om du velger en vilkårlig dato og selv summerer alle dine resultater i denne. Det viktigste er at vi får det registrert.

Sp.
Jeg får ikke lagt til hele resultatet for 2013 når jeg legger det på en tilfeldig dato

Sv.
I begynnelsen var det noen problemer med at det lå inne en sperre for å hindre unaturlig høye tall, og dermed unngå mulighetene for eventuelletrykkfeil når en taster inn tallet. Dette skal være endret nå slik at en får lagt inn ønsket tall. Om det fortsatt skulle være problem, er det eventuelt mulig å registrere flere mindre tall fordel på flere dager.
For 2014 og fremover anbefales det en fortløpende registrering. Det vil da heller ikke være anledning til å tilbakedatere mer enn 4 uker.

Sp.
Hvordan er det med poengberegning i 2013? Slik det ser ut på topplistene nå virker det å være stor forskjell i poeng?

Sv.
For 2013 blir det et unntaksår. Noen er nettopp begynt å registrere,mens andre registrerer for hele året. I tillegg har vi enda ikke fått på plassen del i systemet der vi får lagt inn hvor mange deltagere det potensielt ermulig å oppnå på hvert lag. I praksis vil det si besetningen på en båt.Poengene vil da bli regnet som et gjennomsnitt av potensielle deltagere påbåten/laget.
Det viktigste er dermed, som tidligere sagt, at vi får registrertresultatene inn for 2013, så må vi deretter se på disse manuelt og se hvordandet ser ut i Sjøtrimkonkurransen for 2013. Fordelen for 2014 og fremover er aten selv har god oversikt fortløpende.

Sp.
Må en ha pc med internett for å kunne registrere resultater?

Sv.
Akkurat nå må en ha det. Ut over året 2014 (ikke så veldig langt ut iåret) skal det være ferdig en app til smart-telefoner for registrering av resultater. På enda lengre sikt kan det være aktuelt med registrering "offline", der resultatene en har lagt inn automatisk registreres når en kommer "online", men dette er ikke avklart enda.

Sp.
Hvordan regnes poengene ut?

Sv.
Det er forhåndsdefinert tider i de enkelte øvelsene til å gi en gittpoengsum. Det vil si at en får mer poeng for en relativt kort økt i cross-fit,kontra å spille golf eller gå en tur med hunden. En kan uansett ikke få mer enn3 poeng pr dag.
Om en gjør to eller flere øvelser, summeres poengene sammen opp til 3poeng. Gjøres to aktiviteter der begge skulle gitt 2 poeng (altså 4 til sammen),vil en likevel bare kunne oppnå 3 poeng. Distanse eller tid for aktiviteten villikevel samles sammen i din treningsdagbok.

Sp.
Mitt rederi var ikke lagt inn på forhånd. Da jeg skulle registrere manglet jeg for det første en del informasjon om dette, samt at jeg ikke ønsket å ståmed "eierskap" til mitt firma sin registrering. Er det mulig om dere kan gjøre alle registreringene?

Sv.
Det er selvsagt en mulighet at vi legger inn nye rederi. Grunntanken har likevel vært at mest mulig skal være automatisert, altså at brukerne skal gjøre mest mulig selv. Det vi ser for oss er at en slipper å sitte med et eierskap til rederiet, samtidig som en legger inn det en vet om rederiet. Administrator kan deretter få automatisk melding om at en ny registrering er gjort, og kan gå innfor å gjøre suppleringer av den informasjonen som mangler (f.eks. adresse,tlf.nr eller org.nr osv.).

Sp.
Er det mulig å ha en oversikt på "min side" over hvor mange år en har deltatt i Sjøtrimkonkurransen og hvor lenge det eventuelt er til en får et nytt merke/plakett?

Sv.
Vi har spilt inn ønsket om å ha en slik oversikt på egen siden til våreutviklere. Det er aktuelt å få lagt inn slikt, men det gjøres ikke før øvrigfunksjonalitet er ferdig og fungerer tilfredsstillende. Alternativt blir detslik som nå, at vi har en manuelt oppdatert liste over dette. Dette er i såtilfelle uansett ikke like praktisk.